تعدادی از پایان نامه های منتخب به همراه چکیده و توضیحات.

راهنمائی پایان نامه

- راهنمایی بیش از ۵۰ عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

- راهنمایی ۲ عنوان پایان نامه دکتری اقتصاد

- یک عنوان پایان نامه دکتری اقتصاد در حال اجرا

عناوین پایان نامه ها عمدتاً در زمینه اقتصاد بخش عمومی، و بیش از ۱۰ عنوان در زمینه فقر بوده است.

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه

عنوان پایان نامه : اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی، مطالعه موردی: استان گلستان

نویسنده : محمد علیزاده به راهنمایی دکتر نورالدین شریفی، استاد مشاور دکتر خسرو پیرائی

جزئیات: ۱۱۵صفحه، کتابنامهTH ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال ۱۳۸۱، کتابشناسی دارد.

چکیده:

این تحقیق اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری‏‎SAM‎‏ بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور با استفاده از تحلیل ضرائب ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۷۲، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید ، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از میزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخشها می باشد.نتایج حاصل نشان می دهدذ که مخارج دولت در بخشهای خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخشها سبب تحرک بیشتری در اقتصاد شده است . همچنین مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن ، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

هزینه دولت، حسابداری، ماتریس، استان گلستان، اقتصاد، شریفی، نورالدین، پیرائی، خسرو، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

Government expenditure, Accounting, Matrix, Golestan Province, Economics

بررسی رابطه بین نرخهای ارز و تورم

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین نرخهای ارز و تورم مطالعه موردی برای اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۷۸ -۱۳۳۸

نویسنده : حسین کورش پسندیده به راهنمایی دکتر خسرو پیرائی

جزئیات: ۱۱۰ صفحه، کتابنامهTH ، وضعیت پایان نامه: دفاع شده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال ۱۳۸۰، کتابشناسی دارد.

چکیده:

امروزه بدلیل تغییر و تحولات عمیق در نظامهای ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته بعنوان عامل کلیدی و مهم در سیاستگذاری اقتصادی خودنمائی می کند بخصوص زمانی که اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات آن بر تورم از مباحث رایج اقتصادی شده است. بنابراین در این تحقیق مابه ((بررسی رابطه بین نرخهای ارز و تورم)) می پردازیم. ضرورت چنین تحقیقی از دو بعد متفاوت و مهم قابل تشریح می باشد: از یک طرف با توجه باینکه تورم بعنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بوده و همواره در نظر است که علل متعددی که ممکن است منجر به بروز این پدیده و معضل اقتصادی شود، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و از طرف دیگر با توجه به اهمیت بیش از حد نوسانات نرخ ارز و تاثیرات فوق العاده این نوسانات بر انتظارات مردم که شتاب دهنده تورم است. یکی از مهمترین اهداف این تحقیق بررسی تورم زائی نوسانات ارزی و یا عدم تورم زائی این نوسانات و شدت آن و تعیین مسیری که در آن سیاستهای ارزی موجب تاثیرات تورمی کمتری در جامعه شود، همچنین بررسی تاثیرپذیری نرخ ارز از تورم با شاخصهای مختلف آن می باشد. بنابراین فرضیات مطرح شدن در این تحقیق به قرار ذیل است: نوسانات نرخهای ارز اثرات تورم زا در اقتصاد ایران داشته است، تورم باعث نوسانات نرخ ارز می شود شدت اثر نوسانات نرخهای ارز بر تورم با تعاریف مختلف شاخص قیمت متفاوت است، هرچه نسبت واردات در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد تورم بیشتر می شود (تاثیرپذیری زیاد سطح قیمتها از نرخهای ارز در نتیجه بالا بودن نسبت واردات در تولید ناخالصی داخلی). حدود تحقیق از لحاظ مکانی به اقتصاد ایران و از نظر زمانی به سالهای  ۱۳۷۸ -۱۳۳۸ مربوط است. کلیه متغیرهای مرتبط به تحقیق (ماهانه و سالانه) بصورت ریال یاز سالنامه آماری سازمان برنامه و بودجه و آمار نامه بانک مرکزی جمع آوری شده و کلیه مراحل تحقیق کتابخانه ای بوده و برای برآورد الگوها از برنامه نرم افزاری ‏‎eviews‎‏ استفاده شده است. برای بررسی هرچه بهتر رفتار نرخ ارز و اثر آن بر تورم از سه سناریو استفاده شده: سناریو اول – سریهای زمانی سالانه (۱۳۷۸ – ۱۳۳۸)، سناریو دوم – سریهای زمانی ماهانه (۱۳۷۰- ۱۳۷۸) مشاهده و سناریو سوم – سریهای زمانی روزانه(۱۳۷۲-۱۳۷۴) که نتایج ذیل حاصل شد در مورد همگرایی بلندمدت و کوتاهمدت مشاهده شد که نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی با تورم همگرا می باشند ولی شدت همگرائی با شاخصهای قیمتی مختلف می باشد که در مورد تورم با شاخص قیمتی کالاهای وارداتی و شاخص بهای عمده فروشی بعلت بالا بودن درجه وابستگی به نرخ ارز، زیاد می باشد. همچنین مشاهده گردید که نرخ ارز بازار آزاد اثر مثبت بر روی تورم داشته و شدت آن در مورد تورم با شاخص بهای کالاهای عمده فروشی، بعلت درجه وابستگی بالای آن به نرخ ارز نسبت به تورم درم مورد دو شاخص دیگر بیشتر بوده است و تورم داخلی فقط در سالهایی که مقدار آن بالا باشد اثرگذار بر رشد نرخ ارز می باشد. مهمترین عامل نوسانات نرخ ارز (بخصوص در سالهای ۷۴ -۷۲) تغییر مقررات و آیین نامه ها و اجرای آنها به روش آزمون خطا می باشد. به همین جهت، به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد می شود، در هر صورت از اجرای آئین نامه ها و مقررات به روش آزمون و خطا پرهیز کنند (زیرا مشاهده شده که آئین نامه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی از علل عمده نوسانات نرخ ارز، ایجاد جو تورمی بوده است.

نرخ ارز، تورم، اقتصاد، ایران، پیرائی، خسرو، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۸۰

Exchange rate, Inflation, Economics, Iran

بررسی عوامل موثر بر توسعه بخش صنعت

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر توسعه بخش صنعت استان مازندران

نویسنده : سعید شفیعی به راهنمایی دکتر خسرو پیرایی، ابوالقاسم اثنی عشری

جزئیات: ۱۴۲ صفحه، جدول، کتابنامهTH ، وضعیت پایان نامه: دفاع شده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال ۱۳۷۹، کتابشناسی دارد.

چکیده:

این تحقیق در راستای تعیین و تبیین عوامل موثر بر توسعه بخش صنعت استان مازندران تنظیم گردیده است.در این راستا متغیرهایی چون تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۶ بطور مقایسه ای با کل کشور بررسی گردیده است .همچنین آمار سری زمانی مربوط متغیرهای وابسته و مستقل را مورد بررسی قرار داده ایم .این بررسی بصورت توصیفی و آماری در ابعاد کلان – بخشی انجام شده است.نتایج حاصله نشان میدهد که کارگاههای بزرگ صنعتی ۱۰ نفر کارکن به بالای مازندران کاربرتر از کارگاههای مشابه در کل کشور میباشند.بطوریکه ۴/۴ درصد کارگاههای بزرگ صنعتی کشور و ۵۷/۴ درصد تعداد شاغلان و ۸۹/۲ درصد ارزش افزوده در این کارگاهها مربوط به کارگاههای بزرگ صنعتی استان مازندران ( و گلستان ) بوده است .بر اساس نتایج حاصل از بررسی آماری ارزش افزوده سرانه به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱، در طی دوره ۷۶-۵۸ متغیر مزبور دارای دو دوره نزولی و صعودی بوده و از نرخ رشد مناسبی نیز برخوردار نبوده است. رشد تعداد شاغلان کارگاههای بزرگ صنعتی استان که مبین روند تقریبی رشد شاغلین کل صنعت استان میباشد از رشد مناسبی برخوردار نبوده و قابلیتهای صنایع استان در اشتغالزایی برای جمعیت جوان رو به رشد، امکانات بسیار بیشتری را برای توسعه صنایع استان نوید میدهد.مشروط بر اینکه راهبرد توسعه صنعتی استان و سیاستگذاران اقتصادی موانع و تنگناهای پیش روی بخش صنعت استان را به تدریج و بطور مستمر از میان بردارد.همچنین بررسی متغیر اعتبارات عمرانی استانبه قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ نشان میدهد که متغیر مزبور در دهه اول انقلاب روندی نزولی و سپس روندی صعودی داشته است.بعبارت دیگر منابع و اعتبارات مورد نیاز جهت ایجاد و تکمیل تاسیسات زیربنایی مورد نیاز برای تسهیل امر به سرمایه گذاری و گسترش بازار برای محصولات بخشهای اقتصادی و بخصوص بخش صنعت کافی نبوده است ولی در عین حال افزایش اعتبارات عمرانی استان تاثیر مثبتی بر رشد و توسعه بخش صنعت استان داشته است.همچنین رشد ارزش وام و اعتبار پرداختی بانکها به بخش صنعت و معدن استان به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ اثر مثبتی بر رشد و توسعه بخش صنعت استان داشته ولی میزان و شرایط وامها متناسب با نیازهای صنایع استان نبوده و با شرایط و مشکلات این صنایع همخوانی نداشته است.بخصوص اینکه صنایع مذکور عموما صنایع نوزاد بوده و نیاز به حمایتهای تعرفه ای و افزایش وامهای پرداختی به این صنایع با شرایط مناسب دارد.نتایج تحقیق نشان میدهد با توجه به مسائلی مبتلا به این بخش نظیر فقدان تاسیسات زیر بنایی و عدم وجود بازار گسترده برای محصولات این صنایع و وجود الگوهای تمرکز صنعتی نظیر قطب رشد، توزیع نامتناسب امکانات و تسهیلات مالی و اعتباری بین شهرهای استان ، موجب تمرکز صنایع استان در چند شهر بزرگ شده و فضای رقابتی در صنایع استان را به سمت انحصار سوق داده است .و بنابر این سرمایه گذاری در صنایع استان دارای نوساناتی در رشد خود بوده و ارزش افزوده سرانه بخش صنعت استان نیز در دهه اول انقلاب دارای روند نزولی و سپس با رشدی ضعیف و متغیر همراه بوده است.و بدین ترتیب زمینه عقب ماندگی صنایع استان نسبت به صنایع کل کشور به قوت خود باقی مانده است. در این راستا تدوین راهبرد توسعه صنعتی استان که سیاست بلند مدت توسعه صنعتی استان را مشخص کند و از تغییر پی در پی و بی برنامه در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و اتلاف منابع جلوگیری کند در کاهش ریسک و عدم اطمینان سرمایه گذاران و کارفرمایان بخش صنعت استان نقش اساسی خواهد داشت.همچنین نوسازی صنایع استان ضمن آنکه زمینه را برای بهبود و توسعه این صنایع فراهم می آورد موجب افزایش ارزش افزوده سرانه و رشد ارزش ستانده این بخش میشود.

توسعه صنعتی، استان مازندران، پیرایی، خسرو، اثنی عشری، ابوالقاسم, دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۷۹ دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۳۷۹

Industrial development, Mazandaran province

تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی

عنوان پایان نامه : تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی شهرستان حاجی‌آباد(هرمزگان)

نویسنده : مهران افراسیابی به راهنمایی دکتر خسرو پیرایی

جزئیات: ۹۴صفحه، جدول، نمودار، کتابنامهTH ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، سال ۱۳۷۵/

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم توسعه بخش کشاورزی، افزایش درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی است . در این مورد بحث‌های گوناگونی انجام گرفته است . در این تحقیق برای آشنایی مدیران، یکی از روشهای پیش‌رفته برنامه‌ریزی، تحت عنوان تکنیک برنامه‌ریزی خطی مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور، بعلت پیچیدگی و گستردگی کار، یکی از زیربخشهای کشاورزی یعنی زیر بخش زراعت با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در آن زیر بخش و همچنین با توجه به هشت محصول برای سال زراعی ۱۳۷۲-۷۳ مربوط به شهرستان حاجی‌آباد، تجزیه و تحلیل گردیده است . در تحقیق حاضر، اساس استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی خطی این است که، آیا می‌توان از طریق تخصیص مجدد منابع محدود بر اساس الگوی کشت بهینه، سطح درآمد کشاورزان را افزایش داد؟ این تکنیک از طریق تعیین ترکیب بهینه عوامل تولید و انتخاب فعالیت بهینه، به سئوال مذکور جواب می‌دهد. نتایج حاصل از حل مدل برنامه‌ریزی خطی منطقه مورد بررسی نشان می‌دهد که، سطح درآمد در الگوی کشت بهینه بالاتر از سطح درآمد در الگوی کشت موجود است . بنابراین می‌توان با تخصیص مجدد منابع محدود، به سطح درآمد بالاتری دست یافت . در ادامه کار، اشکالاتی که بر مدل وارد می‌شود و راههای درمان آن، همچنین اثرات انواع سیاست‌گذاریها بر الگوی کشت بهینه مورد بررسی قرار گرفته است .

مدیریت محصول کشاورزی، حاجی‌آباد (هرمزگان)، توسعه، کشاورزی، درآمد، اقتصاد، برنامه‌ریزی خطی، عامل تولید، کشت، زراعت، بهینه سازی، پیرایی، خسرو, استاد راهنما، دانشگاه مازندران, دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران, دانشکده علوم انسانی

Management, Farm crop, Hadji abad, Development, Agriculture, Income, Economics, Linear programming, Factor of production, Culture, Agronomy, Optimization

تقاضای مصرف گوشت در ایران

عنوان پایان نامه : تقاضای مصرف گوشت در ایران – تخمین و پیش‌بینی

Title: Consumer demand for meat-estimation and projection: the case of Iran

نویسنده : خسرو پیرائی

جزئیات: ۱۱۳ صفحه، کتابنامهTH ، وضعیت پایان نامه: دفاع شده، تاریخ دفاع: سال ۱۳۵۸، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

چکیده:

تامین مواد پروتئینی خصوصا” گوشت یکی از عناصر بسیار مهم در مصرف غذائی انسان بشمار می‌رود و از این بابت غالب کشورهای عقب مانده مثل ایران در مضیقه بسر می‌برند و از لحاظ عدم تامین گوشت بمیزان مورد لزوم رنج می‌برند و شدیدا” برای تامین تقاضای روزافزون متکی به واردات هستند. برای تدوین برنامه‌های مناسب در جهت کم کردن شکاف بین عرضه و تقاضا برای گوشت در ایران وجود اطلاعات دقیق اقتصادی و آماری برای دولت جنبه حیاتی دارد. در این مطالعه سعی شده است که با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق آماری و اقتصادی عوامل موثر در تقاضای گوشت و ضرائب آنها، با استفاده از روشهای مختلف سری زمانی (Time Series) و مقطع عرضی (Cross-Section)، تخمین شده شده و مورد آینده‌نگری قرار گیرد. نتایجی که از این تخمین حاصل گردید نگارنده را قادر ساخت تا سیاستهای مناسبی را که بتوانند دولت را در برنامه‌ریزی‌هایش در رابطه با بازار گوشت یاری دهد، تدوین و ارائه نماید. از تحقیق چنین نتیجه‌گیری می‌شود که در حال حاضر در مورد گوشت سفید و قرمز به نسبت تقاضای موجود کمبود وجود دارد و این کمبود در مورد گوشت قرمز در آینده بیشتر خواهد شد.

تقاضا، مصرف، گوشت، ایران، تخمین، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کاربرد مدل دو شکافه در اقتصاد ایران

عنوان پایان نامه : کاربرد مدل دو شکافه در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۷۸ – ۱۳۴۴

نویسنده : افشین تبرائی به راهنمایی دکتر خسرو پیرائی، استاد مشاور: دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

جزئیات: ۱۱۵صفحه، جدول، کتابنامهTH ، وضعیت پایان نامه : دفاع شده، تاریخ دفاع: ۴-۱۳۸۰، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سال ۱۳۸۰، کتابشناسی دارد.

چکیده:
رشد اقتصادی و عوامل موثر برآن از جمله مباحث مورد توجه اقتصاددانان بوده است . نظریات رشد اقتصادی ، در ابتدا محدودیت پس انداز را مهم ترین مانع رشد در نظر می گرفتند . اما از دهه ۱۹۶۰ به بعد ، شکاف ارز خارجی در زمینه ورود کالاهای سرمایه ای نیز به موانع رشد افزوده گردید. مبنای اندیشه ای که تحت عنوان تجزیه و تحلیل دوشکافه وجود دارد، دلالت برآن دارد که حداقل دو منبع محدود مستقل در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه وجود دارد. در شکاف پس انداز ، رشد اقتصادی بوسیله پس انداز قابل دسترسی برای سرمایه گذاری محدود می گردد. در حالیکه در شکاف ارزی ، رشد اقتصادی به وسیله میزبان ارز خارجی قابل دستیابی برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای محدود می گردد. این دو شکاف ، از موانعی هستند که بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارند. تاکید مدل رشد دو شکافه بر وجود نقش مکمل پس انداز با سرمایه خارجی است ., نتایج حاصله بیان می دارد که اقتصاد ایران با شکاف پس انداز مواجه نبوده و لیکن وجود شکاف ارزی در اقتصاد ایران پس از دوره رونق نفتی ۵۶ – ۵۲ کاملا مشهود است . مطالعات نشان می دهد که ورود جریان سرمایه خارجی ، تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است ، لیکن این افزایش از طریق انبساط و گسترش بخش خدمات بر رشد اقتصادی قابل توضیح است . همچنین بررسی ها حاکی از آنست که ورود سرمایه خارجی تاثیر مثبتی بر هیچیک از اجزا سه گانه واردات کالا( کالاهای مصرفی ، سرمایه ای و واسطه ای ) نداشته است.

اقتصاد، مدل اقتصادی، ایران، رشد اقتصادی، ۱۳۷۸-۱۳۴۴،

پیرائی، خسرو، اثنی عشری، ابوالقاسم، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

Economics, Economic model, Iran, Economic growth